Podziały, rozgraniczenia, nieruchomości

Podział nieruchomości jest postępowaniem zmierzającym do wydzielenia nowych działek gruntu przy uwzględnieniu całości uwarunkowań prawnych.

W wyniku zatwierdzonego podziału nieruchomości powstaje dokumentacja niezbędna do przeniesienia własności i ujawnienia w katastrze nieruchomości.

Rozgraniczanie nieruchomości natomiast to postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego.

geodezyjne podziały działek

Wymagane dokumenty

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
Załączniki :

  1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej),
  2. wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie,
  3. kopia mapy ewidencyjnej z określeniem spornego odcinka granicy.

Zapraszamy do kontaktu.